Pu Lalzarliana, Technician II, Directorate of Information & Public Relations ami  chu Technician Grade I ah a kaisang