June 2014 chhungaAizawlCivilHospitalreport chu hetiang hi a ni :

Admit zat

1312

Mi zai zat

1675

Nau piang zat

357

X- Ray a en zat

2742

Laboratory a en zat

58128

Khawl dang a en zat

2364

Damlo Outdoor leh Casualty a en zat

32517

Dam lo thi zat

71

Mizoram pawn lama refer zat

190

Health Care

878

RSBY

508