August 2013 chhunga Excise & Narcotics Department crime report chu a hnuaia mi ang hi a ni :-

Sl.

No.

Person Arrested

Excise & Narcotics

Department

Police

Department

Total

1

Zu zuar

174

17

189

2

Zu rui

3

25

9

 

ZU MAN ZAT

 

3

Rak zu

1506.477 Litres

166 Litres & 25 packs

1672.477  Litres & 25 packs

4

Zu bilhlai

4123 Tins

2 kgs

4123 Tins & 2 Kgs

5

Dawidim

29.500 Kgs

10 packs

29.500 Kgs & 10 packs

6

IMFL              750 ml

8390 bottles

 & 1 Loose

894

9284 bottles

 & 1 Loose

375 ml

1 bottles

-

1 bottles

180 ml

2 bottles

-

2 bottles

Beer                650 ml

-

-

-

Canned Beer  500 ml

-

285 cans

285 Cans

Foreign (Imp) Liquor

-

90 Litres

90 Litres

Foreign (Imp) Beer

12 bottles

-

12 bottles

Foreign (Imp) Canned Beer

-

-

-

7

Zu sakna bel man

49 nos.

-

49 nos.

8

Motor man

16 nos.

3 nos.

19 nos.